Cel projektu

Celem projektu jest: 

  • wzmocnienie trwałych mechanizmów współpracy nauki i biznesu poprzez budowanie efektywnego i skutecznego Partnerstwa;
  • podniesienie poziomu wiedzy środowiska akademickiego i przedsiębiorców w obszarach: własności intelektualnej, komercjalizacji wyników prac B+R, patentowania;
  • podniesienie potencjału wdrożeniowego wyników badań naukowych do gospodarki, a tym samym poziomu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki WKP;
  • poprawa dostępu do informacji o wzajemnych potrzebach i ofertach instytucji naukowych i przedsiębiorstw;
  • promowanie i nawiązywanie współpracy i wspólnych działań przez naukę i biznes.

Dzięki wparciu poprzez projekt istnieje możliwość na pogłębienie dalszej współpracy jednostek korzystających z Voucherów Badawczych oraz innych form wsparcia. Nawiązywanie i rozwijanie wspólnych przedsięwzięć B+R zaowocuje rozwojem i innowacyjnością gospodarki regionu.Realizacja projektu będzie przyczyniać się do: zacieśnienia istniejącej współpracy; promowania aktywnych postaw pracowników naukowych, którzy współpracują z przedsiębiorstwami; podejmowania prac B+R zmierzających do komercjalizacji wyników badań; zgłaszania patentów i wzorów użytkowych.Wypracowanie w projekcie trwałych mechanizmów współpracy nauka i biznes będzie zachętą do podejmowania podobnych działań przez inne uczelnie w regionie oraz instytucję B+R w regionie (np. KPZPiP, AIP i inne).

Projekt obejmuje wsparciem 3 grupy docelowe:

  1. Pracownicy naukowi UKW będący uczestnikami stażu, 
  2. Doktoranci, 
  3. Firmy MMSP które otrzymały Voucher badawczy. 

Z powodu niskiego transferu wiedzy z nauki do przedsiębiorstw oferta stażowa została skierowana do pracowników którzy podjęli już aktywną współpracuję z lokalnymi przedsiębiorstwami poprzez realizację Voucherów Badawczych. Ponadto do projektu zostali włączeni doktoranci, których prace doktorskie wykonywane są we współpracy z przedsiębiorstwami. Dzięki otrzymanemu stażowi pracownicy naukowi oraz doktoranci będą mogli w pełni poświęcić się pracy naukowej, która przyczyni się do rozwoju województwa i która będziepowstawać przy współpracy z przedsiębiorstwami.

 

 

 

Unia Europejska

"VIII. Regionalne kadry gospodarki"
POKL.08.02.01-04-017/12


Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

www.efs.gov.pl